Administratie

De secretaris woont de vergaderingen bij van de raad en van het vast bureau. Hij is belast met het opmaken van de notulen van deze vergaderingen. Onder gezag van de voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn onderzoekt de secretaris de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel. Tevens is hij verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, het opzetten van de interne controle procedures, het voorontwerp van het meerjarenplan, de budgetten en de budgetwijzigingen. De huidige secretaris is Danny Coene.

De financieel beheerder leidt de financiële dienst van het OCMW. Hij staat in voor de boekhouding, de financiële rapportering en audit en bereidt de jaarrekening voor. De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het thesaurie beheer van het OCMW en viseert de bestellingen voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid de investeringsuitgaven. Bart Kerkhof is voor ons OCMW aangeduid als financieel beheerder.

De administratieve ondersteuning gebeurt door een halftijdse administratieve medewerker. Deze staat ook in voor contacten met het sociaal secretariaat wat betreft de loonverwerking en ondersteunt de sociale dienst (vb. facturatie van de poetsdienst). Sinds 10 juli 2001 wordt de administratieve ondersteuning verzorgd door Sonja De Jaeger.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be