Solliciteren voor vacatures

Omschrijving

Gemeentebestuur Zomergem maakt haar vacatures bekend via verschillende kanalen zoals de website van de gemeente en de VDAB, het infoblad ‘ZomerZine’, affiches die uitgehangen worden bij de verschillende diensten, persdragers, … 

Voorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Als hier vermeldingen op staan, mag je daar een schriftelijk toelichting bij geven.
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten. Dat blijkt ook uit het attest van goed zedelijk gedrag.
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Als dit vereist is voor de functie waarvoor je solliciteert, zal je uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek.
  • Belg zijn als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het gemeentebestuur. Als dit vereist is, staat dit in het vacaturebericht.
  • Voor een statutaire functie burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Slagen voor de selectieprocedure.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Diplomavoorwaarden

Kandidaten moeten voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is. De functies zijn onderverdeeld in vijf niveaus: A (masterdiploma), B (Bachelordiploma), C (diploma hoger secundair onderwijs), D en E (geen diploma nodig). Het vereiste niveau staat vermeld in het vacaturebericht. 
 
Indien je jouw diploma in het buitenland behaalde, vragen we jou een bewijs van gelijkwaardigheid aan te vragen bij NARIC-Vlaanderen. Dat is de afdeling van de Vlaamse Overheid die buitenlandse diploma’s erkent. Meer informatie vind je op de website van NARIC-Vlaanderen of bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse Overheid.

Solliciteer je voor een vacature, dan moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum aantonen dat je de gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt aangevraagd.
 
Slaag je in een selectieprocedure dan moet je ons het bewijs van de gelijkwaardigheid ten laatste bij jouw indiensttreding bezorgen.

Procedure

Solliciteren per brief: kandidaturen, vergezeld van een kopie van het diploma, certificaat, attest, of bewijs van een kwalificerend traject, een uittreksel uit het strafregister (model 1 of 2) en een curriculum vitae, richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9930 Zomergem. 

Solliciteren via het online sollicitatieformulier: op de website staat onder elke vacature een sollicitatieformulier. De gemeente Zomergem respecteert hierbij de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De datum waarop het formulier verstuurd wordt geldt als datum ontvangst kandidatuur. Na je sollicitatie krijg je automatisch een bevestigingsmail. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen staat vermeld in de vacature. Indien jouw kandidatuur in aanmerking komt, word je uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure. 

Selectieprocedure

De algemene regels voor de selectieprocedure zijn:
  • voor de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder bevat de selectie altijd een psychotechnische proef in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie;
  • voor functies van niveau A, B en C bevat elke selectie ten minste twee selectietechnieken (schriftelijk gedeelte en mondeling gedeelte);
  • de selectie bevat steeds een mondelinge proef (interview of test).
Vanaf 40 weerhouden kandidaten kan een preselectie worden toegepast. Deze preselectie bestaat uit een beperkt schriftelijk gedeelte afgenomen door de aangestelde selectiecommissie. Aan de hand van meerkeuzevragen of vragen met een kort antwoord wordt gepeild naar de affiniteit met de functie en de sector. Om als geslaagd beschouwd te worden, moeten de kandidaten minstens 50% behalen. De preselectie is eliminerend in die zin dat enkel de 25 best gerangschikte kandidaten uit de uitslag van de preselectie worden toegelaten tot het eerste deel van de eigenlijke selectieprocedure. Het resultaat van de preselectie wordt niet meegeteld bij de resultaten van de eigenlijke selectieprocedure.

De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. De kandidaten worden ten minste veertien kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de plaats waar en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Als de selectieproef een preselectie bevat, worden de kandidaten daarvan op de hoogte gebracht.

Om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure moeten de kandidaten minstens 60% behalen. Indien een selectieprocedure meerdere proeven omvat, moeten zij bovendien ten minste 50% behalen op elk van die proeven.
 
Als je geslaagd bent bij de afsluiting van de selectieprocedure word je opgenomen in de wervingsreserve. Deze blijft twee jaar geldig. 

Verkorte selectieprocedure

Voor sommige vacatures die bijzonder snel moeten worden ingevuld, wordt een verkorte contractuele selectieprocedure georganiseerd. Die selectieprocedure bestaat uit één of meerdere selectieproeven. Het gaat doorgaans om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar. Het is wel zo dat je vanuit deze contracten niet kan deelnemen aan interne selectieprocedures.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Website(s) 

Verwante producten


Laatst gewijzigd op: 12/05/2015 

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be