Aanvraag overwelving baangrachten

Beschrijving

Het is in de eerste plaats verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water in de bodem kunnen tegenwerken. Landbouwers of particulieren die evenwel een nieuwe toegang tot een perceel wensen vanaf het openbaar domein, kunnen een gedeelte van een baangracht overwelven na het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Overwelvingen moeten beperkt blijven en zo kort mogelijk zijn om het hemelwater alle kansen te geven om te infiltreren. Op die manier kan de waterproblematiek beperkt blijven. 

Voorwaarden

Principes:
 • Er mag slechts één overwelving per kadastraal perceel zijn, of, indien meerdere kadastrale percelen door gebruik één geheel vormen, slechts één overwelving of inbuizing voor het geheel van die percelen. 
 • De lengte van de overwelving mag maximaal 5 m bedragen. 
 • Afwijkingen kan worden toegestaan door de vergunningverlenende overheid indien de noodzaak wordt aangetoond, na gemotiveerd verzoek en in uitzonderlijke omstandigheden:
 • Een afwijking op de maximale lengte (max. 10 m) en voor landbouwbedrijven langs smalle wegen (1 rijvak)  (max. 15 m). Elke overwelving van meer dan 5 m moet vergezeld gaan van compenserende maatregelen ter plaatse die de infiltratie van het hemelwater blijvend mogelijk maken, zoals een greppel, geperforeerde buizen of waterdoorlatende verharding.
 • Een afwijking op het principe van de enkele overwelving.

Procedure

 1. De omgevingsdienst kijkt na of het dossier volledig is.
 2. De omgevingsdienst vraagt volgende adviezen op:
  • Dienst infrastructuur: controleert de plaatselijke toestand en toetst aan de gemeentelijke verordening.
  • Afhankelijk van de ligging, tevens Watering Wagemakersstroom, Watering Zomergem- Lovendegem en Watering Burggravenstroom: toetst aan de eigen reglementen.
  • Dienst integraal waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen, indien de baangracht een onbevaarbare waterloop tweede categorie betreft: toetst aan haar eigen reglementen
 3. De omgevingsdienst schrijft een voorstel uit op basis van deze adviezen en plaatst het agendapunt op het college van burgemeester en schepenen. 
 4. Het college van burgemeester en schepenen levert de stedenbouwkundige vergunning af of weigert ze met de vermelding van de motieven.

Wat meebrengen

De aanvrager moet het aanvraagformulier met de gevraagde documenten versturen aan het college van burgemeester en schepenen per brief of een e-mail.

Bedrag

Het werk wordt uitgevoerd en bekostigd door de aanvrager.

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten_1 juni 2005
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake overwelven baangrachten: wijziging_22 februari 2010

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be